De ontwikkeling na vernatting van voormalige landbouwgronden binnen en naast hoogveenrestanten is afhankelijk van de bodem- en waterkwaliteit, het hydrologische regime en het beheer. Er kunnen voedselrijkere moerassen met bijvoorbeeld Lisdodde, Riet en Wilgenstruweel ontwikkelen (foto hierboven) tot kortere en meer open vegetaties met veenmos.