Wierdense Veld

Beheerder Landschap Overijssel
Provincie Overijssel
Gemeente Hellendoorn, Wierden
Oppervlakte 420 ha
Natura 2000 gebiedsinformatie www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase
Landschapsecologische karakterisering Gelegen tussen de hoge stuwwal van de Overijsselse Heuvelrug en de lage stuwwal van Hooge Hexel geheel in dekzand. Veenpakket was maximaal 3 meter dik, restant van een veel groter veengebied. Nu nog grotendeels ondoorlatende laag tussen veen en zand en daardoor plaatselijk herstel van het afgegraven veen. Dekzandopduikingen lopen door het veen en aan de noordkant wigt het veen op het zand uit. Rondom ontgonnen en intensieve landbouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Huidige samenhang met de omgeving Gebied ligt geïsoleerd, geen landschapsecologische relaties meer met de omgeving. Ecoduct naar het zuiden – Notterveld komt mogelijk ooit nog eens. Aan de noordrand wigt het Wierdense Veld uit tegen de Schaddenbeltsweg – een zandopduiking.
Vernattingsmaatregelen in de omgeving  Aanleg bufferzone aan de westkant vindt nu plaats – tussen Wierdense Veld en Nijverdal/Hellendoorn. Maatregelen als verondiepen Hoogelaarsleiding en verplaatsen Waterwinning Wierden wordt over gedacht en voorbereid, nog niet uitgevoerd. Aankoop bufferzone aan de zuidkant komt mogelijk binnenkort rond.
Indicatie belangrijkste recente veranderingen vegetatie (hoogveendeel)  De hoogveenbultvegetaties hebben zich sinds 1990 enzigszins uitgebreid. In de veenputten met een veenbodem en in natte plekken in de heide vindt een successie plaats naar vegetaties met Veenpluis en de landvorm van Waterveenmos. Er is veel productie van organisch materiaal. Verdere successie vanuit dit stadium is nog lastig. In de veenputten met een zandbodem komt de veenmosgroei nauwelijks op gang. De vegetaties met een dominantie met Pijpenstrootje waren en zijn veel aanwezig – op de natste plekken verschijnt wel Waterveenmos tussen de pollen. De natte heide lijkt iets uit te breiden.
Levend hoogveen (situatie 2013 - Jansen e.a. 2014) Er is 1 locatie met H7110_A vastgesteld van 0,01 ha. Daarnaast zijn meerdere locaties in het gebied kansrijk en de ontwikkeling is daar zodanig dat bij een volgende kartering ook 7110_A aanwezig kan zijn.
Uitgangssituatie en herstelstrategie  Hydrologie
Stijghoogte in de zandondergrond zakt tot ruim een meter onder de veenbasis weg in droge zomers. Verticale weerstanden restveen tussen de 50 en 1000 dagen. Met name in het middendeel veel wegzijging en waterverliezen. Sterke peilfluctuaties.
Restveentypering & sleutelsoorten
Restveenlaag van 0 tot hier en daar 2 tot 3 meter, voornamelijk zwartveen. Veenputten tot op het minerale zand uitgegraven. Hoe dikker de restveenlaag, hoe dikker de weerstandsbiedende laag (catotelm). Bultvormende veenmossen verspreid door het gebied voorkomend.
Herstelstrategie
Aanleg kades met folieschermen, verondiepen en dempen van sloten en bermsloten, inrichten bufferzone westzijde.
Dammen in en rond het hoogveen 1979 – Noordelijk deel Westerveenweg opgehoogd met (lemig) zand.
1985 – Prinsendijk opgehoogd met lemig zand en verticaal ingegraven foliescherm in het zuidelijk deel van de Prinsendijk
Na vooronderzoek (Tomassen et al. 2007) zijn in 20XX verdere vernattingsmaatregelen uitgevoerd: dempen van sloten en aanleg van kade met folischerm en stuwen aan de oostrand en langs de Wulpenweg.
Technische aspecten constructie dammen 1979 – ophogen Westerveenweg met (lemig) zand – 5000 m3.
1985 – ophogen zuidelijk deel Prinsendijk en deel Prinsendijk in het noorden met lemig zand. Verticaal ingraven foliescherm zuidelijk deel van de Prinsendijk.
Uitvoeringsaspecten dammen Sleuf gegraven van 2 meter diep waarin de folie is gezet – noord- en zuidkant aangesloten op een zandrug.
Effectiviteit van aangelegde dammen en kades Folieschermen en ophoging van dijken door het gebied zijn heel effectief, zoals bleek uit vegetatieontwikkeling.
Afdammen en dempen van sloten en greppels  Tussen 1967-1979 alle ontwateringssloten en greppels afgedamd om de 40 meter. 
Instandhoudingsbeheer (terugkerend/blijvend) Begrazing schaapskudde

PAS-herstelstrategie voor het gebied

http://pas.natura2000.nl/files/043_wierdense-veld_gebiedsanalyse_18-11-15_ov.pdf
Contactpersoon/contactgegevens Evert Dijk, Loekie van Tweel

 

 Laatst gewijzigd februari 2017.