Waar ligt hoogveen in Nederland?

 

In Nederland is naar schatting 1.000.000 ha hoogveen aanwezig geweest. Ongeveer driekwart van dit areaal is in de kustregio door de zee weggespoeld, afgedekt met klei of door zeespiegelstijging verdronken.

 

De ongeveer 250.000 ha hoogveen die Nederland in de tweede helft van de Middeleeuwen nog rijk was, is grotendeels ontwaterd, vergraven ten behoeve van turfwinning en in cultuur gebracht.

 

Minder dan 1% (ca. 8000 ha) van de vroegere oppervlakte is overgebleven en bestaat voornamelijk uit restanten van voorheen veel grotere veengebieden en een aantal veentjes in boswachterijen in het dekzandgebied.

 

Hooguit enkele hectaren kunnen nog als ‘levend’ of ‘actief’ hoogveen worden aangemerkt; dat wil zeggen hoogveen waarin nieuw veen gevormd wordt. De rest bestaat uit ontwaterde en grotendeels vergraven hoogveenrestanten, die het karakter van een hoogveensysteem nagenoeg geheel hebben verloren en waarin geen veenvorming meer plaatsvindt. 

  

Onder de knop 'Overzicht gebieden' zijn alle huidige hoogveenrestanten van Nederland opgenomen die beschermd zijn binnen het Europese Natura 2000-netwerk.

 


Op de bodemkaart van Nederland zijn de hoogveenbodems in roze  kleuren en de laagveenbodems in paarse kleuren aangegeven. Voor meer uitleg over hoogveen in Nederland zie de site  Geologie van Nederland.