Stap 3: Welk onbemest bodemtype ligt aan het oppervlak?

 

 

Een onbemeste, matig voedselarme bodem biedt goede kansen voor ontwikkeling van hoogveen. Voordat er maatregelen genomen kunnen worden, moet er een goede Landschapsecologische analyse (LESA) zijn uitgevoerd. Hierbij moet in ieder geval goed worden gelet op het type en de kwaliteit van de bodem én op de kansen om voedselarm, maar CO2 rijk water te benutten voor vernatting van het gebied. 

De bodem van een afgegraven hoogveengebied is mineraal (volledige afgraving van veen) of betreft zwartveen (laatste restant van het vroegere veenpakket). Indien er binnen een gebied sommige delen tot minerale grond zijn afgegraven en andere delen tot zwartveen, dan moeten deze delen in de meeste gevallen geïsoleerd van elkaar en met andere maatregelen worden aangepakt.

 

 

a) Afgegraven tot minerale bodem

 

b) Restant zwartveen of bolster is aanwezig