Landschapsbehoud

 

Venen bedekten vroeger een groot deel van Nederland. Een groot deel van deze veenlandschappen was hoogveen. Van dit voor Nederland karakteristieke landschap is vrijwel niets meer over door turfwinning en ontginning. Veel soorten planten en dieren die in dit landschap thuishoren, zijn bedreigd. 

 

In de vorige eeuw zijn restanten van de hoogvenen beschermd. Eerst vooral stukjes hoogveen waar geen of weinig turf was gewonnen, zoals kleine delen van het Bargerveen, het Fochteloërveen en de Engbertsdijksvenen. Daarna werden er maatregelen genomen om de toch doorgaande aftakeling van het hoogveen te stoppen. Dit werd gedaan door het dempen of afdammen van greppels en sloten. Later werden ook dammen of kades aangelegd rondom de resten van het hoogveen. Recenter zijn vernattingsmaatregelen genomen in terreinen waar de turfwinning was beëindigd om hier weer opnieuw hoogveen tot ontwikkeling te laten komen en zo weer iets terug te krijgen van de vroegere hoogveenmoerassen.

 

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen én buiten Europa wordt gewerkt aan het behoud en herstel van veenlandschappen. Zie voor meer informatie hierover de onderstaande video.