Stap 1: Welke mate van aantasting is op het specifieke terrein van toepassing?

 

De precieze doelstellingen en de aanpak van het hoogveenherstel zijn sterk afhankelijk van de mate van aantasting, de aanwezigheid van (relict)populaties van karakteristieke soorten en de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn in de specifieke gebiedssituatie.

 

a) Vrijwel intact hoogveen met karakteristieke soorten

        Hoofddoel: behoud van landschap en biodiversiteit

  

 

b) Deels aangetast hoogveen met karakteristieke soorten

        Hoofddoel: herstel aangetaste onderdelen met behoud van karakteristieke soorten 

 

 

c) Sterk aangetast hoogveen met  relictpopulaties van karakteristieke soorten

       Hoofddoel: herstel van  veenvorming en hoogveenlandschap met behoud van kwetsbare populaties die als bron kunnen dienen voor uitbreiding

 

 

 d) Compleet afgegraven hoogveen zonder karakteristieke soorten

        Hoofddoel: (her)ontwikkeling van veenpakket door stimuleren groei van veenmossen