Overzicht Nederlandse hoogveengebieden


In de deelpagina's (menu aan linker kant) zijn overzichten opgenomen van de stand van herstelmaatregelen per hoogveengebied. De inhoud met betrekking tot de ligging van het gebied en genomen maatregelen is grotendeels overgenomen uit de evaluatie van het hoogveenherstel door de terreinbeheerders (De Hoop e.a. 2011). Recente ontwikkelingen zijn daardoor niet altijd opgenomen. Wel is informatie opgenomen uit de recentere inventarisatie van Levend hoogveen in Nederland (Jansen e.a. 2014). Verder zijn links opgenomen naar gebiedsinformatie in de Natura 2000 gebiedendatabase en naar de herstelstrategieën in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarin een analyse van het gebied en noodzakelijke maatregelen voor de instandhouding en het herstel van de gebieden zijn beschreven.

< Ligging van de 12 hoogveengebieden die als Natura 2000 gebied zijn aangewezen (Bron: Natura 2000 doelendocument), met hun Natura 2000-gebiedsnummers:

23: Fochteloërveen

24: Witterveld

33: Bargerveen

40: Engbertsdijksvenen

43: Wierdenseveld

53: Haaksbergerveen

54: Witte Veen

55: Aamsveen

61: Korenburgerveen

64: Wooldse Veen

139: Deurnsche en Mariapeel

140: Groote Peel