Hoogveenrand

 

De rand van een hoogveenkern bestaat van nature hoofdzakelijk uit een vegetatie van hogere bulten met Eenarig wollegras. De randzone van de hoogvenen zoals die in Nederland voorkwamen, is vaak gekenmerkt door het voorkomen van hoogveenbossen. In het rond 1800-1900 grotendeels ontboste Nederland waren de randen van de meeste hoogveencomplexen mogelijk grotendeels boomloos. Kleine dennen of berken kwamen met geringe dichtheid wellicht wel voor. De randen van grotere hoogvenen zijn doorsneden door geulen, waardoorheen water oppervlakkig wordt afgevoerd.


Een beeld van de met ijl berkenbos, Eenarig wollegras en veenmossen begroeide rand van het hoogveen in het Witterveld.