Sterk aangetast hoogveen

 

De meeste hoogveenrestanten in Nederland zijn sterk aangetast of grotendeels vergraven. Bij herstel van deze gebieden gaat het zelden over kleine veentjes in depressies, maar betreft het vaak meerdere percelen die in meer of mindere mate zijn aangetast. Zowel de mate van aantasting als de plek waar deze percelen in het hoogveenlandschap passen, bepalen de meest geschikte herstelmaatregelen. Het is dan ook van belang om een goede herstelstrategie op te stellen, waarin zowel maatregelen op landschapsschaal als maatregelen op perceelniveau worden opgenomen.

 

Indien er nog relicten voorkomen van het oude hoogveen is het van groot belang om deze te behouden, aangezien hier nog populaties, zaden of sporen van karakteristieke doelsoorten aanwezig kunnen zijn. Vooral bij veenrestanten met complexen van greppels en veenputjes kunnen er verspreid in het terrein veel relictpopulaties voorkomen.

  

Herstelmaatregelen in matig aangetaste tot vrij intacte delen van het veenrestant: 'Deels aangetast hoogveen'

 

Herstelmaatregelen in sterk aangetaste delen:'Ontwikkeling hoogveen'.