Klein (hoog)veentje in depressie (Habitattype H7110b)

 

Dempen van sloten en greppels (ook droogstaande greppels!) in en rondom het veentje is nodig om een hoog en stabiel waterpeil te herstellen in de minerale bodem om en onder het veentje. Bovendien kan deze maatregel nodig zijn om herstel van toestroming van CO2-rijk water te herstellen. Lees hier meer over in: Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld en de PAS-herstelstrategie voor hoogveentjes (H7110B). Het verwijderen van bos (en dan vooral naaldbos) rondom veentjes wordt vaak uitgevoerd om verdamping te verminderen en toestroming van heel lokaal grondwater te stimuleren. Deze maatregel kan ook effectief zijn om minder atmosferische stikstof in te vangen. Naar de voor- en nadelen van deze maatregel wordt nog OBN-onderzoek uitgevoerd.

 

Andere nuttige OBN-rapporten over het functioneren en herstel van hoogveentjes zijn de deelrapporten uit het project 'Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap':

   1. Landschapsanalyse

   2. Over de dynamiek van peilen en fluxen in vennen en veentjes

   3. Herkomst van CO2 voor hoogveengroei en basenverzadiging in hoogveentjes

   4. Betekenis van milieugradiënten en waardplantenkwaliteit voor herstel van de fauna van het natte zandlandschap